Bạn đang ở đây:sự giải trí >>chữ

【da ga 68】Người bảo tồn và phát huy nghề mộc truyền thống của quê hương Hà Tĩnh

sự giải trí6 người đã xem

Giới thiệuSinh ra giữa những tiếng đục đẽo, tiếng cưa xẻ gỗ, từ nhỏ, ông Nguyễn Văn Minh ở huyện Đức Thọ, tỉnh ...

Sinh ra giữa những tiếng đục đẽo,ườibảotồnvàpháthuynghềmộctruyềnthốngcủaquêhươngHàTĩda ga 68 tiếng cưa xẻ gỗ, từ nhỏ, ông Nguyễn Văn Minh ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, được nuôi dưỡng niềm đam mê với nghề mộc truyền thống của quê hương.

Tags:

Những bài viết liên quanLiên kết